திங்கள், ஜூலை 20, 2015

பஞ்சபூத எண் கணிதம்(தமிழ் முறை எண் கணிதம்}

Siddhayogi Sivadasanravi's photo.
ல் 'அ ' என்ற உயிர் எழுத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்கிறார். எழுத்துக்களுக்கு அவர் கொடுத்திருக்கும் எண் மதிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
அ-1
ஆ-2
இ-2
ஈ-3
உ-3
ஊ-4
எ-4
ஏ-5
ஒ-5
ஓ-6
ஐ-1
ஔ-1
புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கள் -2
பஞ்ச பூத எண்கள்
நிலம்-1
நீர்-2
நெருப்பு-3
காற்று-4
ஆகாயம்-5
பலன்கள்
1-அரசியல் ஆர்வம், பூமிலாபம்
2-பணம்
3-அழிவு
4-வியாபாரம்,உலகப்புகழ்
5-ஞானம்
உதாரணம்
சிவா
ச்+இ- 2
வ்+ஆ-2
சிவா என்ற பெயரின் கூட்டு எண் 2+2=4 இதன் பலன் வியாபாரம்,உலகப்புகழ்
கூட்டு எண் 5க்கு மேல் வந்தால் 5ன் மடங்குகளை கழித்துவிட்டு மிச்சமுள்ள எண்ணுக்கு பலன் பார்க்கவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக